• مراکز تحقیقاتی پژوهشکده سلامت دانشگاه، به ترتیب مرکز پزشکی مولکولی و مرکز عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت به عنوان مراکز فعال و برتر دانشگاه در سال 96 معرفی گردیدند.
  مراکز تحقیقاتی پژوهشکده سلامت دانشگاه، به ترتیب مرکز پزشکی مولکولی و مرکز عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت به عنوان مراکز فعال و برتر دانشگاه در سال 96 معرفی گردیدند.

 • مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری
  مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

 • پذیرش مقاله با زمینه های مولکولی در مجله پزشکی مولکولی پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  پذیرش مقاله با زمینه های مولکولی در مجله پزشکی مولکولی پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

لینک های مفید
فعالیت های مرکز

بندرعباس - بلوار امام خمینی - گلشهر شمالی - خیابان دارو پخش - مرکز آموزشی درمانی کودکان

 تلفن تماس:07633666240-2

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved