• مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه روزدوشنبه مورخ 96/9/27 از ساعت9/30 لغايت 30 / 11 صبح در سالن ابن سينا واقع در مجتمع آموزشي و پژوهشي فارابي
  مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه روزدوشنبه مورخ 96/9/27 از ساعت9/30 لغايت 30 / 11 صبح در سالن ابن سينا واقع در مجتمع آموزشي و پژوهشي فارابي

 • پذیرش مقاله با زمینه های مولکولی در مجله پزشکی مولکولی پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  پذیرش مقاله با زمینه های مولکولی در مجله پزشکی مولکولی پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • بررسی طرح های تحقیقاتی پژوهشکده
  بررسی طرح های تحقیقاتی پژوهشکده

 • پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

لینک های مفید
فعالیت های مرکز

بندرعباس - بلوار امام خمینی - گلشهر شمالی - خیابان دارو پخش - مرکز آموزشی درمانی کودکان

 تلفن تماس:07633666240-2

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved