صفحه اصلي > معرفی مرکز > اهداف مرکز  

یکی از مراکز مرجع برای تحقیق درباره مقررات، اصول علمی طراحی، اجرای طرح های تحقیقاتی بالینی، هدایت و بهره برداری از نتایج تحقیقات موثق تر و اطمینان از رعایت حقوق بیماران و محققان