صفحه اصلي > اعضای مرکز > مشاوران مركز 

مشاور اصلی واحد توسعه تحقیقات بالینی

- علیرضا امان اللهی، ارائه مشاوره در زمینه های؛

   انتخاب موضوع از مجلات و پایگاه های اطلاعاتی

   جستجو منابع اطلاعاتی مورد نیاز

   نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقاله

   کنترل مخدوش کنندگی و سوگیری در مطالعات

   طراحی مطالعات (اپیدمیولوژی)

   ارزیابی نقادانه مقالات

   انتخاب مجله معتبر برای چاپ مقاله

-- کارنامه سوابق پژوهشی علیرضا امان اللهی

 

   لیست اعضاء واحد توسعه تحقیقات بالینی

رديف

نوع مشاوره

نام-نام خانوادگي مشاور

عنوان آخرين مدرك تحصيلي

مقطع آخرين مدرك تحصيلي

محل اشتغال

1

انتخاب موضوع پژوهش

اعضاء شوراي پژوهشي

فوق تخصص

فوق تخصص

بيمارستان شهيد محمدي

2

مشاور پروپوزال نويسي

دكتر الهام بوشهري- عليرضا امان اللهي

اپيدميولوژي- كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

دكترا- كارشناس ارشد

دانشكده بهداشت- معاونت پژوهشي

3

مشاور آمار

آقاي آزاد

آمار زيستي

كارشناس ارشد

دانشكده پرستاري

4

مشاور جستجوي منابع الكترونيكي

عليرضا امان اللهي

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

كارشناس ارشد

معاونت پژوهشي

5

مشاور مقاله نويسي

علیرضا امان اللهی

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي كارشناس ارشد معاونت پژوهشي

6

مشاور ويرايش مقالات به زبان انگليسي

دكتر نادر فياضي- دكتر الهام بوشهري

ريه- اپيدميولوژي

فوق تخصص- دكترا

دانشكده پزشگي- دانشكده بهداشت

7

مشاور سابميت و پي گيري مقالات

دكتر تنسيم افتخاري- عليرضا امان اللهي

ژنتيك- كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

دانشجوي دكترا- كارشناس ارشد

دانشكده پزشگي- معاونت پژوهشي

8

مشاور اپيدميولوژي و روش شناسي

علیرضا امان اللهی

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

كارشناس ارشد

معاونت پژوهشي

9

مشاور امور كامپيوتر

عليرضا امان اللهي

كتابداري و اطلاع رساني پزشكي

كارشناس ارشد

معاونت پژوهشي