صفحه اصلي > اعضای مرکز > برنامه حضور مشاوران مركز 

برنامه حضور مشاوران مركز

 

رديف

نام و نام خانوادگي

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

1

دكتر نادر فياضي

10-12

 

 

 

10-12

 

2

دكتر تنسيم افتخاري

 

 

9-11

 

 

9-11

3

دكتر حميدرضا سامي مقام

 

8-10

 

8-10

 

 

4

دكتر احمد نگهي

8-9

 

 

 

8-9

 

5

دكتر الهام بوشهري

 

 

 

 

9-12

 

6

دكتر مهرداد صولتي

11-13

 

11-13

 

 

 

7

محسن آزاد

 

 

8-10

 

8-13

 

8

عليرضا امان اللهي

 

8-13

8-13

8-13