صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی > اولویت های پژوهشی 

1. بررسی ریسک فاکتورهاي دیابت در سطح شهر بندرعباس

2. همبستگی عوارض قلبی عروقی با کم کاري تیروئید

3. تعیین میزان بروز عفونت سل در بیماران همودیالیزي جنوب کشور

4. بررسی شاخصهاي خونی در بیماران دیالیزي

5. اپیدمیولوژي بیماري ها و اختلالات شایع کبدي در گروههاي مختلف استان

6. بررسی سطح فاکتورهاي مختلف خونی در افراد مبتلا به انفارکتوس مغزي

7. كيفيت زندگي در بیماران دچار سکته مغزي

8. نفروپاتی دیابت

9. بررسی اپیدمیولوژیک عفونت هاي هلیکوباکتر پیلوري

10. مطالعات مشکلات قلبی و عروقی در بیماران تالاسمی

11. مطالعات اپیدمیولوژیک پیرامون بیماري انسداد مزمن ریوي

12. فاکتورهاي موثر در کاهش به مقاومت به انسولین در بیماران دیابتیک

13. بررسی فعالیت سیستم ایمنی در ارتباط با بیماري لوپوس

14. بررسی شاخص هاي خونی افراد دچار روماتیسم مفصلی

15. عفونت هاي ریوي