صفحه اصلی > باکس ها > فعالیت ها > مقالات پژوهشکده > مقالات در ژورنال های داخلی > سال 93 

ردیف                  عنوان مقاله نويسنده مسئول عنوان مجله وابستگی سازمانی
1 Persian Gulf is a Bioresource of Potent L-Asparaginase Producing Bacteria: Isolation & Molecular Differentiating صدیقه جوادپور، کیانوش ملک زاده Int. J. Environ. Res., 8(3):813-818,Summer 2014 مرکز پزشکی مولکولی
2 جداسازي و شناسايي اكينومايست هاي توليدكننده -L آسپاراژيناز از خليج فارس صدیقه جوادپور مجله پزشكي هرمزگان سال هجدهم شماره دوم خرداد و تير 93 صفحات  مرکز پزشکی مولکولی
3 Attenuation of Phosphorylated Connexin-43 Protein Levels in DiabeticRat Heart by Regular Moderate Exercise  شیخ زاده Archives of Iranian Medicine, Volume 17, Number 8, August 2014 مرکز پزشکی مولکولی
4 در استان هرمزگان Hb-Hamadan  ك موردگزارش ي بيمار کیانوش ملک زاده فصلنامه خون، دوره 77 ، شماره 3، پاييز 39 مرکز پزشکی مولکولی
5 مقایسه بین دو رژیم درمانی نگهدارنده و انفوزیون پیوسته سولفات منیزیوم وریدي در توقف دردهاي هفته - زایمانی زودرسدر خانم هاي باردار د26 ر سنین حاملگی 34 اذین علوی / یافته، دوره شانزدهم، تابستان مرکز باروری، مرکز پزشکی مولکولی
6 گروه بندي سويه هاي مختلف باكتري اشرشيا كلي با استفاده از تعيين  توالي ژن hrBt و مقايسه آن با روش مولتي پلكس PCR صغری فلاحی مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره بيست و چهارم ، شماره 115 ، مرداد 1393 مرکز پزشکی مولکولی
7 بررسی اثرتنوع ژنهاي ایمنی IL-18 و IFN-γ برشدت بیماري مالاریا و کیفیت درمان کیانوش ملک زاده مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال چهارم | شماره 3 | پاییز 33 مرکز پزشکی مولکولی
8 Hepatitis B Virus Infection in Patients with Blood Disorders: A Concise Review in Pediatric Study موفق Iranian  Journal of Pediatric Hematology Oncology Vol4.No4, 2014 مرکز پزشکی مولکولی
9 A Study on X-Linked Retinitis Pigmentosa and Its Molecular Diagnosis مهناز باقرشیرودی Iranian Journal of Ophthalmology Volume 26 • Number 2 • 2014 مرکز پزشکی مولکولی
10 Evaluation of alpha- amylase inhibition by Urtica dioica and Juglans regia extracts مهسا رحیم زاده Iran J Basic Med Sci, Vol. 17, No. 6, Jun 2014 مرکز پزشکی مولکولی
11 مقایسه محیط آموزشی کلاس ایمنی شناسی در سه دانشکده پزشکی،دندانپزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نادره نادری مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي سال اول شماره اول تير و مرداد 3 مرکز پزشکی مولکولی
12 Efficiency of Nested-PCR in Detecting Asymptomatic Cases oward Malaria Elimination Program in an Endemic Area of Iran محمد شکاری Iran J Parasitol: Vol. 10, No. 1, Jan -Mar 2015, pp.39-45 مرکز عفونی، مرکز پزشکی مولکولی
13 Contribution to the distribution of spiders with significant medical importance (Araneae: Loxosceles and Iran, with a new record for the country  زمانی Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB)
Vol.10, No.1, 57-66, 2014
مرکز عفونی
14 Post Neurosurgical Meningitis due to Colistin Heteroresistant Acinetobacter baumannii سعید شجاع Jundishapur J Microbiol. 2014 October; 7(10): e12287 اهواز، مرکز عفونی
15 ارتباط هوش هيجاني و هوش شناختي با پيشرفت تحصيلي مریم یزدان پرست :(7)14 ؛ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ مهر 1393 مرکزعفونی
16 Urea Breath Test (UBT) shows high prevalence of Helico bacter pylori (H. pylori) infection in patients with dyspepsia in southern Iran اورنگ International Electronic Journal of Medicine (IEJM) June 2014, Volume 3, Issue 1,  کمیته و مرکز عفونی
17 Comparative Analyses of the Volatile Components of Citrus Aurantium L. Flowers Using Ultrasonic-Assisted Headspace SPME and Hydrodistillation Combined with GC-MS and Evaluation of their Antimicrobial Activities رحیمی Anal. Bioanal. Chem. Res., Vol. 1, No. 2, 83-91, December 2014. مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی
18 نقشه سازي و مروري بر لیشماویوزها، واقلیه و مخازن مهم آن ها در ایران صداقت مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان،دوره 22، شماره 1، بهمن و اسفند 1393 مرکز عفونی
19 Inducible clindamycin resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus due to erm genes, Iran رستمی IRAN. J. MICROBIOL. Vol. 6, No 6 (December 2014) مرکز عفونی
20 مطالعه تاریخی اخلاق پزشکی رازی مجید سرنی زاده  فصلنامه تاریخ پزشكي
سال پنجم ، شماره
شانزدهم، پاییز 2931
مرکز عفونی
21 شيوع پرفشاري خون در افراد بالاي 30 سال شهر بندرعباس سکینه دادی پور مجله پزشكي هرمزگان سال هجدهم شماره سوم مرداد و شهريور 93 مادرو کودک، ارتقاء سلامت، باروری،قلب
22 بررسي علل مرگ و مير شيرخواران زير يك سال بيمارستان كودكان شهر بندرعباس طي 90- سالهاي 91 سکینه دادی پور مجله پزشكي هرمزگان سال هجدهم شماره سوم مرداد و شهريور 93 باروری، مادر و کودک، بالینی کودکان، ارتقاء سلامت
23 وضعیت استقلال عملکردي فعالیتهاي جسمانی سالمندان: یک مطالعه جمعیتی تیمور اقاملایی فصلنامه پایش،سال سيزدهم شماره چهارم مرداد - شهريور ١٣٩٣ مرکز ارتقاء سلامت
24 تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید-پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون تیمور اقاملایی فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1393 بهار ؛ 2) 1(: 17 - 2 مرکز ارتقاء سلامت، مرکز قلب
25 وضعیت کانون کنترل بر سلامت و ارتباط آن با رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در جمعیت بالاي پانزده سال شهر بندرعباس طوافیان مدیریت سلامت (55) 17؛1393 مرکز ارتقاء سلامت
26 Psychometric properties of the Persian version of the “Hospital Ethical Climate Survey” عرب لو J Med Ethics Hist Med, 2014, 7:15 مرکز ارتقاء سلامت
27 عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت علی صفری مرادآبادی فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1393 بهار ؛ 2) 1(: 17 - 2 مرکز باروری، ارتقاء سلامت، کمیته
28 بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان بندرعباس علی صفری مرادآبادی مجله علوم پزشکی پارس، دوره دوازدهم، شماره دو، تابستان 93 مرکز ارتقاء سلامت، مرکز باروری، مرکز مادر و کودک
29 بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان علی صفری مرادآبادی مجله تحقیقات نظام سلامت /سال دهم/شماره سوم/ پاییز 31 باروری، ارتقاء سلامت، کمیته
30 ارزیابی ریسک ابتلا ب اختلالات اسکلتی عضلا یً ب ر شٍ - MFA بررسی وّبستگی تًایج آى با تًایج حاصل از ر شٍ RULA فلاحتی فصل اٌه علمی تخصصی طب کار،د رٍ ششم/ شوار س3/ پائیز 93 / مرکز ارتقاء سلامت
31 بررسي ميزان غلظت عناصر سنگين (كادميوم، سرب، روي) در منابع تأمين آب آشاميدني در روستاهاي شهرستان بندرعباس اکرم احمدی زاده مجله پزشكي هرمزگان سال هجدهم شماره سوم مرداد و شهريور مرکز ارتقاء سلامت
32 تاثیر برنامه آموزشی بر میزان آگاهی و ترجیح نوع زایمان در زنان نخست زا سکینه دادی پور مجله سلامت و مراقبت، دوره شانزدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1393 کمیته تحقیقات، باروری، ارتقاء سلامت
33 آگاهى و نگرش ساكنين شهرستان بندرعباس در خصوص اهداى عضو سکینه دادی پور فصلنامه علمى  پژوهشى آموزش بهداشت و ارتقاى سلامت / دورة دوم، شمارة سوم، پاييز93 باروری، ارتقاء سلامت، کمیته
34 بررسی ارتباط بین درد و ناراحتی با مرخصیاستعلاجیدر صنعتخودروسازي معتمد زاده دوماهنامه سلامت کار ایران، دوره 11 ، شماره 4، مهر و آبان 1 مرکز ارتقاء سلامت
35 Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Related Risk Factors among the Water-Counter Manufacturer Workers سرسنگی International Archives of Health Sciences 2014;1(1):15-20 مرکز ارتقا سلامت
36 Analyzing the Risk of Fire in a Hospital Complex by “Fire Risk Assessment Method for Engineering”(FRAME) سرسنگی International Archives of Health Sciences 2014;1(1):15-20 مرکز ارتقا سلامت
37 بررسي علل قطع زود هنگام شيردهي انحصاري مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در شهر بندرعباس فاطمه پوراحمدگربندي مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز93 مرکز ارتقآئ سلامت
38 سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان جهرم تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز93 مرکز ارتقآئ سلامت، مرکز قلب
39 ارتباط منافع، موانع و خود کارآمدی نسبت به ورزش با مراحل تغییر فعالیت جسمی در کارمندان جزیره ابوموسی تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز93 مرکز ارتقآئ سلامت
40 بررسی وضعیت بهداشت نانوای یها و میزان مصرف جوش شیرین در نا نهای مصرفی شهر بندرعباس عبدالحسين مدني مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز93 مرکز ارتقآئ سلامت
41 بررسی شیوع علائم اختلالات اسکلتی عضلانی و اختلالات تجمعی ناشی از تروما در صنعت آلومینیوم عبدالحمید تاجور مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز93 مرکز ارتقآء سلامت
42 يک اقدام بهداشتی مؤثر: کاهش آلودگی صوتی به شيوه طراحی پناهگاه صوتی عبدالحميد تاجور مجله طب پیشگیریوره 1، شماره 2 - ( زمستان 1393 ) مرکز ارتقآء سلامت
43 دوز موثر دریافتی ناشی از رادن 222 آبهای بطری شده در گروههای مختلف سنی در شهر بندرعباس یدالله فخری مجله طب پیشگیری دوره 1، شماره 2 - ( زمستان 1393 ) مرکز ارتقآء سلامت
44 عوامل مرتبط با انتخاب سزارین در زنان باردارشهرجیرفت فوزیه رفعتی مجله طب پیشگیری سال اول، شماره اول، پاییز مرکز ارتقآء سلامت
45 اثربخشی مداخله آموزشی ارگونومی بر کاهش عوامل آسیبزایی اسکلتی عضلانی عارف فقیه مجله طب پیشگیری سال اول شماره دوم زمستان 39 مرکز ارتقا سلامت
46 بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای رفتارهای یشگیریکننده از بیماریهای قلبی عروقی در افراد با آنژیوگرافی طبیعی تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال اول شماره دوم زمستان 39 مرکز ارتقا سلامت، مرکز قلب