صفحه اصلی > باکس ها > فعالیت ها > مقالات پژوهشکده > مقالات در ژورنال های داخلی > سال 94 

رديف                  عنوان مقاله نويسنده مسئول عنوان مجله وابستگی سازمانی ايندكس
1 بار ذهنی کار و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران شهرستان کاشان در سال 139 حنانی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 13 ، شماره 1، سال 13 مرکز ارتقاء سلامت ISC
2 شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 92 کاکایی مجله علوی پژوهشی دانشگاه علوم پسشکی ایلام دوره بیست و سوم، شواره دوم، تیر 94 مرکز ارتقاء سلامت isc
3 ارزيابي بار ذهني كار و عوامل موثر بر آن در پرستاران بخش اورژانس در شهرشتان اصفهان در سال 13 فاطمه هنرجو مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره بيست و پنجم، شماره 126 ، تير 1394 مرکز ارتقاء سلامت scopus
4 Effect of educational interventions based on theory of planned behavior to promote breakfast consumption behavior in students تیمور اقاملایی Hormozgan Medical Journal, Vol 19, No.1, April-May 2015 مرکز ارتقاء سلامت isc
5 تأثیر آموزش از طریق همسانان بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش آموزان مدارس راهنمایی تیمور اقاملایی فصلنامه علمی  پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت / د ورة سوم، شمارة دوم، تابستان 13 مرکز ارتقاء سلامت iscو ebsco
6 طراحي و روان سنجي پرسشنامه ارزيابي جو ايمني پرستاران فاطمه هنرجو مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دوره 22 /شماره 1/فروردین و اردیبهشت ماه 1931 مرکز ارتقاء سلامت  
7 Using Confirmatory Factor Analysis (CFA) to Assess Structure of SF-36 (Persian Version) questions for normal people and patients with chronic diseases جعفری Hormozgan Medical Journal, Vol 19, No.2, June-July 2015 مرکز ارتقاء سلامت Isc, copernicus
8 تعيين دز موثر دريافتي رادن 222 آب هاي آشاميدني بسته بندي شده در گروه هاي مختلف سني؛ شهر تهران، ايران یدالله فخری نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره 4، شماره 3، تابستان 1394 مرکز ارتقاء سلامت isc
9 Long-term trends of Nitrogen oxides and surface ozone concentrations in Tehran city, 2002–2011 مظاهری Journal of Environmental HealthScience & Engineering (2015) 13:63  مرکز ارتقاء سلامت ISI
10 ارزيابی پيام‌های هشداری بهداشتی روی پاکت‌های سيگار از نظر افراد سيگاری علی اسدیان مجله تحقيقات نظام سلامت حکيم،دوره 18 - شماره 1 (بهار 1-1394 مرکز ارتقاء سلامت isc
11 Validity and reliablity of the Persian healthpromoting lifestyle profile II questionnaire امین قنبرنژاد Journal of Research & HealthVol. 5, No.3, Autumn 2015 مرکز ارتقاء سلامت ebsco
12 The effect of educational intervention based on BASNEF model on the students' oral health علی صفری Journal of Research & Healthو, Vol. 5, No.4, Jan & Feb 2016 مرکز ارتقاء سلامت ebsco
13 Application of the theory of reasoned action to promoting breakfast consumption تیمور اقاملایی Med J Islam Repub Iran 2015 (11 November). http://mjiri.iums.ac.ir Vol. 29:289. ارتقاء سلامت pubmed
14 Detection of Bendiocarb and Carbaryl Resistance Mechanisms among German Cockroach Blattella germanica (Blattaria: Blattellidae) Collected from Tabriz Hospitals, East Azerbaijan Province, Iran in 2013 پاکسا J Arthropod-Borne Dis, September 2016, 10(3): ارتقاء سلامت isi
15 Assessment of patient satisfaction with the services provided by emergency wards at hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences عبدالحسین مدنی Hormozgan Medical Journal, Vol 18, No.6, Feb-Mar 2015 مرکز ارتقاء سلامت ISC
16 Quality of life of pregnant women in Bandar Abbas  تیمور اقاملایی Hormozgan Medical Journal, Vol 19, No.4, Oct-Nov 2015 مرکز ارتقاء سلامت ISC
17 تمایل به مصرف ماهی بر اساس سازه های الگوی فرانظری د  ر زنان مراجعه کنند  ه به مراکز بهد  اشتی د  رمانی بند  رعباس تیمور اقاملایی فصلنامه آموزش بهد  اشت و ارتقاء   :)4( 3؛1394زمستان سلامت   مرکز ارتقاء سلامت ISC
18 Smoking Frequency and some Related Factors among High School Students of Kashan City, Iran مظاهری Quarterly of International Archives of Health Sciences 2015;2(3): مرکز ارتقاء سلامت Cinahl
19 چالش هاي استقرار و ارزيابي حاكميت باليني در بيمارستان هاي آموزشي قزوين: يك مطالعه كيفي تقی زاده مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت) دوره 9 شماره 2 خرداد و تير 1394 مرکز ارتقاء سلامت isc
20 تأثیر برنامه آموزش سلامت بر استرس شغلی پرستاران زن زهرا حسینی مجله تحقیقات نظام سلامت/سال 11 / شماره 1/ بهار 193 مرکز ارتقاء سلامت isc
21 Adherence to HIV/AIDS antiretroviral therapy among drug users: A qualitative study in Iran Zahra افتخار Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research | January-February 2016 | Vol. 21 | Issue 1 مرکز ارتقاء سلامت pubmed
22 Prevalence of iron deficiency anemia and some related factors among pregnant women referred to healthcare centers in Bandar Lengeh, Iran, in 2015 رضاییان Journal of Occupational Health and Epidemiology, Spring 2015; 4 (2) مرکز ارتقاء سلامت isc
23 Predictive factors of short-term survival from acute myocardial infarction in early and late patients in Isfahan and Najafabad, Iran گلشاهی ARYA Atheroscler Mar 2016; Volume 12; Issue 2  مرکز  ارتقا سلامت isi, pubmedصحیح
24 بررسی شاخص دندانهای پوسیده، از دست رفته و ترمیم شده (DMFT) در بین دانشآموزان ۷ ۲۱ ساله شهر بندرعباس در سال ۲9 عبدالحسین مدنی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره اول بهار 49 صفحات مرکز ارتقاء سلامت  
25 ارزیابی ریسک فاکتورهاي مرتبط با مرخصی استعلاجی در کارگران مونتاژ صنعت خودروسازي معتمدزاده مجله طب پیشگیري سال دوم شماره دوم تابستان 9 مرکز ارتقاء سلامت  
26 بررسی وضعیت آلودگی مهدکودك هاي شهر حاجی آباد به مایت هاي گرد و غبار موسی سلیمانی مجله طب پیشگیري سال دوم شماره دوم تابستان4 9 مرکز ارتقاء سلامت  
27 بهينه سازي تصفيه پساب آب صابون با استفاده از كلرور فريك با بكارگيري روش سطح پاسخ کاووس دیندارلو مجله طب پیشگیری سال دوم شماره اول بهار 94  مرکز ارتقاء سلامت  
28 ساله مناطق شهري و روستایی15  - بررسی وضعیت استعمال دخانیات در جمعیت 64 استان هرمزگان اکرم احمدی زاده مجله طب پیشگیري سال دوم شماره دوم تابستان 94 مرکز ارتقاء سلامت  
29 استرس شغلی و ارتباط آن با رضایت شغلی در کارکنان اتاقهاي کنترل یکی ازپالایشگاههاي نفت جنوب ایران مهدی زارع مجله طب پیشگیری سال دوم شماره سوم پاییز مرکز ارتقاء سلامت  
30 بررسی تفاوت تلفنهای همراه هوشمند سامسونگ با نوکیا در میزان جذب ویژه میدان الکتریکی توسط سر یدالله فخری مجله طب پیشگیری سال دوم شماره سوم پاییز 49 صفحات ارتقاء سلامت  
31 پیش بینی فعالیت جسمی بر اساس سازه های مدل بزنف در زنان معلم شاغل در مدارس شهر بندرعباس تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره اول بهار 49 صفحات ارتقاء سلامت  
32 ارتباط موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی با مراحل تغییر رفتار مصرف میوه جات و سبزیجات در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره اول بهار 94 ارتقاء سلامت  
33 ارتباط کانون کنترل بر سلامت با رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در دانشآموزان دبیرستانی شهر بندرعباس تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره دوم تابستان ارتقاء سلامت  
34 بررسی شیوع اختلالات روانی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع - دبیرستانی شهرستان بشاگرد در سال 2 عبدالحسین مدنی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره سوم پاییز ارتقاء سلامت  
35 بررسی وضعیت انتشار پشه های آنوفل در شهرستان بندرلنگه، استان هرمزگان در سال موسی سلیمانی احمدی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره چهارم زمستان 49 صفحات 82 مرکز ارتقاء سلامت  
36 وضعیت مصرف میوه جات و سبزیجات بر اساس سازههای الگوی فرانظریهای در زنان مراجعهکننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره چهارم زمستان 49 مرکز ارتقاء سلامت  
37 ارزیابی جامعه برای شناسایی و اولویت بندی مشکلات جزیره هرمز تیمور اقاملایی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره چهارم زمستان 49 مرکز ارتقاء سلامت  
38 بررسی شیوع مصرف سیگار و عوامل درونی و بیرونی مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس عبدالحسین مدنی مجله طب پیشگیری سال دوم شماره چهارم زمستان ارتقاء سلامت  
39 Association study of calpain-10 Gene Polymorphism in Patients with Polycystic Ovarian Syndrome عبدالعظیم نجاتی زاده Genetics in the 3rd Millennium, Vol. 13, No.1, Spring 2015 مرکز پزشکی مولکولی ISC, COPER, Chemical abstract
40 Different methods evaluation of antioxidant properties of Myrtus communis  محمودرضا معین Trends in Phramaceutical Sciences 2015: 1(3) مرکز پزشکی مولکولی copernicus
41 The imbalance in expression of angiogenic and anti-angiogenic factors as candidate predictive biomarker in preeclampsia کیانوش ملک زاده Iran J Reprod Med Vol. 13. No. 5. pp: 251-262, May 2015 مرکز پزشکی مولکولی، مرکز باروری pubmed
42 Berardinelli-Seip Congenital Lipodystrophy:Report of an Iranian Girl with a Novel Mutation of BSCL2 Gene شفقاتی  Genetics in the Third Millennium, Articles RSS  Volume 13 - Number 2, 2015 مرکز پزشکی مولکولی، مرکز باروری Embase
43 وضعيت مالاريای بدون علائم بالينی در شهرستان مالارياخيز جاسک از استان هرمزگان  ناطق پور مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 1394; 13 (2) : مرکز پزشکی مولکولی ISC
44 Evolution of hepatitis B virus surface gene and protein among Iranian chronic carriers from different provinces heath جزایری IRAN. J. MICROBIOL. Volume 7 Number 4 (August 2015) مرکز پزشکی pubmed
45 Role of GABAB Receptor and L-Arg in GABAInduced Vasorelaxation in Non-diabetic and Streptozotocin- Induced Diabetic Rat Vessels نپتون سلطانی Iranian Biomedical Journal 19 (2): x-x (April 2015) مرکز پزشکی مولکولی pubmed
46 بررسی اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی رنگدانه و مایع سلومیک توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei خلیج فارس یوسف زادی مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 22، شماره 6، آذر و دي 1394 مرکز پزشکی مولکولی scopus
47 بررسی اثر ضدالتهابی توتیایدریایی Echinometra mathaei خلیج فارس یوسف زادی طب جنوب سال هجدهم/ شماره 6/ بهمن و اسفند 94 پزشکی مولکولی isc
48 Frequency of Vancomycin-Resistant Enterococci isolated from clinical samples of Shahid Mohammadi hospital through the E-test method صدیقه جوادپور Hormozgan Medical Journal, Vol 19, No.4, Oct-Nov 2015 مرکز پزشکی مولکولی Isc
49 Swim Training Improves HOMA-IR in Type 2 Diabetes Induced by High Fat Diet and Low Dose of Streptozotocin in Male Rats دوم Adv Pharm Bull, 2015, 5(3), مرکز پزشکی مولکولی isi
50 Intracardiac Thrombosis in Sickle Cell Disease محمدرضا اوزی Iran J Med Sci March 2016; Vol 41 No 2 مرکز قلب، مرکز پزشکی مولکولی pubmed
51 غربالگري پیش از ازدواج بتا تالاسمی در شهرستان ارومیه در سال 1393 : یک گزارش کوتاه ابراهیم افتخار مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14 ، شماره 10 ، سال 1 مرکز پزشکی مولکولی isc
52 نقش کانالهای پتاسیمی ) BK ( در بی دردی حاصله از گیرنده های آلفا 2 آدرنرژیک قاسم عطارزاده مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل 92- دوره هجدهم، شماره 2، بهمن 94 مرکز پزشکی مولکولی scopus
53 High throughput detection of telomerase expression by gold nanoprobes assay (nano- TRAP assay): An alternative method to conventional method of telomerase detection محمد پورحسن مقدم Molecular Medicine Journal 2015, 1(1), 1-5 مرکز پزشکی مولکولی  
54 Polyphenols and cancer: A review سهیلا معین Molecular Medicine Journal 2015, 1(1), 1-5 مرکز پزشکی مولکولی  
55 Trends in the Prevalence of Diabetes Mellitus in Patients with Myocardial Infarction in the South of Iran: 2008 to 2014 سپهر راسخی International Electronic Journal of Medicine. 2015 September; 4(1). کمیته، مرکز پزشکی مولکولی  
56 Growth of Head Circumference, Weight and Height from Birth to 18 Months in the South of Iran سپهر راسخی International Electronic Journal of Medicine. 2015 September; 4(1). کمیته، مرکز پزشکی مولکولی  
57 Role of Circulating MicroRNA in Diagnosis of Acute Coronary Syndrome تسنیم اقبال افتخاری Molecular Medicine Journal 2015, 1(1), 40-46 مرکز قلب، مرکز پزشکی مولکولی  
58 Mechanisms linking Mental Health Problems and Cardiac Disease: A Review سپهر راسخی International Electronic Journal of Medicine. 2016 Winter; 5(1) کمیته تحقیقات، مرکز پزشکی مولکولی  
59 Morning Report in Main Wards of Teaching Hospitals: an Evaluation Report  نادره  نادری Journal of Medical Education Fall 2015; 14(4):2 هرمزگان، مرکز پزشکی مولکولی doaj
60 Mental Retardation due to Down Syndrome and Other Causes in Referrals to Genetic Counseling Center in South of IRAN پونه نیکویی Molecular Medicine Journal 2015, 1(1), 40-48 مرکز پزشکی مولکولی  
61 Placental Specific MicroRNAs in Pregnancy and Preeclampsia پونه نیکویی Molecular Medicine Journal 2015, 1(1), 20-23 مرکز پزشکی مولکولی  
62 Cloning and Sequence Analysis of Recombinant Plasmodium vivax Merozoite Surface Protein 1 (PvMSP-142 kDa) In pTZ57R/T Vector سید طبایی Iran J Parasitol: Vol. 10, No. 2, Apr -Jun 2015 مرکز عفونی ISI
63 Molecular epidemiology of carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii isolates in Shahid Mohammadi Hospital, Bandar Abbas, Iran افسانه کرمستجی Hormozgan Medical Journal, Vol 19, No.1, April-May 2015 مرکز عفونی isc
64 Molecular Identification of Resistance Determinants, Integrons and Genetic Relatedness of Extensively Drug Resistant Acinetobacter baumannii Isolated From Hospitals in Tehran, Iran افسانه کرمستجی Jundishapur J Microbiol. 2015 July; 8(7): e27021. مرکز عفونی isi , pubmed
65 بررسی ژن‌های اگزاسيليناز در ايزوله‌های بالينی اسينتوباکتربامانی مقاوم به کرباپنم در بيمارستان شهيد محمدی بندرعباس درسال 1393 افسانه کرمستجی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 23، شماره 101، بهمن و اسفند 94 مرکز عفونی scopus
66 Native Larvivorous Fish in an Endemic Malarious Area of Southern Iran, a Biological Alternative Factor for Chemical Larvicides in Malaria Control Program حنفی بوجردی Iran J Public Health, Vol. 44, No.11, Nov 2015 مرکز عفونی isi
67 Evaluation of the Antimicrobial Effect of Chitosan/Polyvinyl Alcohol Electrospun Nanofibers Containing Mafenide Acetate عباسپور Jundishapur J Microbiol. 2015 October; 8(10): مرکز عفونی pubmed
68 Silymarine extract improved plasma homocysteine, lipids and liver enzymes in hyperhomocysteinemic non-alcoholic steatohepatitis جلودار PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, Volume: 19 Issue: 2, JUN 2015 مرکز عفونی isi
69 بررسی ژن‌های اگزاسیلیناز در ایزوله‌های بالینی اسینتوباکتربامانی مقاوم به کرباپنم در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس درسال 1393 افسانه کرمستجی   دوره ۲۳، شماره ۱۰۱ - ( ۶-۱۳۹۴ ) مرکز عفونی isc
70 Blocking of SMAD4 expression by shRNA effectively inhibits fibrogenesis of human hepatic stellate cells روانشاد Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2015;8(4):2 مرکز عفونی pubmed
71 REP-PCR Typing, Antibiogram Pattern and Distribution of Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa in a Teaching Hospital in South of Iran صدیقه جوادپور Molecular Medicine Journal 2015, 1(1), 40-48 مرکز عفونی، مرکز پزشکی  
72 Efficiency of Nested-PCR in Detecting Asymptomatic Cases toward Malaria Elimination Program in an Endemic Area of Iran محمد شکاری Iran J Parasitol: Vol. 10, No. 1, Jan -Mar 2015 مرکز عفونی، مرکز پزشکی، مرکز ارتقاء سلامت ISI
73 Hepatitis Viruses B and D and Human Immunodeficiency Virus Infections in Hemodialysis Patients in the South of Iran: Prevalence and Genotypes حامد گوکلانی Hepat Mon. 2016 January; 16(1): مرکز پزشکی مولکولی، مرکز عفونی Isi