صفحه اصلی > باکس ها > فعالیت ها > مقالات پژوهشکده > مقالات در ژورنال های داخلی > سال 95 

رديف                  عنوان مقاله نويسنده مسئول عنوان مجله وابستگی سازمانی ايندكس
1 The Effect of Educational Intervention Based on the Transtheoretical Model on Stages of Change of Physical Activity in a Sample of Employees in Iran تیمور اقاملایی Health Scope. 2016 May; 5(2): مرکز ارتقا سلامت isi
2 Epidemiology and Risk Factors of Childhood Brucellosis in West of Iran ایوبی Int J Pediatr, Vol.4, N.7, Serial No.31, Jul 2016 مرکز  ارتقا سلامت isi
3 Assessment of the Epidemiology and Factors Associated with the Malaria among Children in Sistan and Baluchistan Province, South East of Iran (2013-2016 عبدالله محمدیان Int J Pediatr, Vol.4, N.7, Serial No.31, Jul 2016 مرکز  ارتقا سلامت، در isi  افیلیشن اول نیست isi
4 Pattern of Pediatric Animal Bites and Post Exposure Prophylaxis in Isfahan Province-Iran, 2015 عبدالله محمدیان Int J Pediatr, Vol.4, N.7, Serial No.31, Jul 2016 مرکز  ارتقا سلامت isi
5 Removal of blue cat 41 dye from aqueous solutions with ZnO nanoparticles in combination with US and US-H2O2 advanced oxidation processes قادر پور Environmental Health Engineering and Management Journal 2016, 3(2), ارتقا سلامت isc
6 تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرانظری بر ارتقای فعالیت جسمانی کارمندان جسیره ابوموسی تیمور اقاملایی مجله تحقیقات نظام سلامت،دوره 12 /شماره 1 / بهار 95  مرکز ارتقا سلامت isc
7 Human Development and related Components with Malnutrition in Children: a Global Ecological Study خزایی Int J Pediatr, Vol.4, N.8, Serial No.32, Aug 2016 ارتقا سلامت isi
8 معیارهای ازدواج در زوجین شرف ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره ازدواجشهرستان تویسرکان در سال 139 خزایی مجله علمی پژوهان دوره 14 ، شماره 4، تابستان 139 مرکز ارتقا سلامت doaj
9 Epidemiological and Clinical Characteristics of Patients with Hydatid Cysts in Khorasan Razavi Province, from 2011 to 2014 عبدالله محمدیان Iran J Parasitol: Vol. 11, No. 3, Jul -Sep 2016 مرکز ارتقا سلامت isi
10 Role of Smoking in Lung Cancer in United States صالحیان Iran J Public Health, Vol. 45, No.9, Sep 2016, مرکز ارتقا سلامت pubmed
11 Chemical Compositions of the Peel Essential Oil of Citrus aurantium and Its Natural Larvicidal Activity against the Malaria Vector Anopheles stephensi (Diptera: Culicidae) in Comparison with Citrus paradisi صداقت J Arthropod-Borne Dis, December 2016, 10(4): مرکز ارتقا سلامت isi
12 Motivating and Inhibiting Factors to Oral-Dental Health Behavior in Adolescents: a Cross-Sectional Study قارلی پور Int J Pediatr, Vol.4, N.11, Serial No.35, Nov 2016 مرکز ارتقا سلامت isi
13 در کارگران بارگیری: مطالعه )MFA( ارزیابی خستگی شغلی با روش ارزیابی خستگی ماهیچ های موردی در یک کارخانه آجرپزی محمدامین فقیه مجله تحقيقات سلامت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،تابستان 1395 ، دوره 2، شماره ارتقا سلامت  
14 Genetic Linkage Analysis of DFNB3, DFNB9 and DFNB21 Loci in GJB2 Negative Families with Autosomal Recessive Non-syn-dromic Hearing Loss عظیم نجاتی زاده Iran J Public Health, Vol. 45, No.5, May 2016, pp.680-687 مرکز پزشکی مولکولی isi
15 Carcinoembryonic Antigen Expression and Resistance to Radiation and 5-Fluorouracil-Induced Apoptosis and Autophagy نقیب الحسینی IJMCM Original Article Spring 2016, Vol 5, No 2 شیراز، پرشکی مولکولی pubmed
16 Design, Construction and Evaluation of 1a/JFH1 HCV Chimera by Replacing the Intergenotypic Variable Region حامد گوکلانی Hepat Mon. 2016 October; 16(10): مرکز پزشکی مولکولی isi
17 بررسی جو آموزشی بخش های اصلی بالینی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه دانشجویان رشته پزشکی نادره نادری گام هاي توسعه در آموزش پزشكي مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 13)1) 1395 مرکز پزشکی مولکولی  
18 ژنوتایپینگ سویه های کلینیکی سودوموناس ائروژینوزا با استفاده از تکنیک REP-PCR تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس صدیقه جوادپور مجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره دهم، شماره هفتم، مهر 139 مرکز پزشکی مولکولی Isc
19 REP-PCR Typing, Antibiogram Pattern and Distribution of Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa in a Teaching Hospital in South of Iran صدیقه جوادپور Molecular Medicine Journal 2015, 1(1), پزشکی مولکولی، عفونی  
20 Prevalence of Class 1, 2, and 3 Integrons and Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii among ICU and non-ICU Patients شکیبایی Infect Epidemiol Med. 2016 Autumn; Volume 2, Issue 4: مرکز عفونی copernicus
21 Characterization of Oxacillinase and Metallo--Lactamas Genes and Molecular Typing of Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii in Ahvaz, South-West of Iran سعید شجاع Jundishapur J Microbiol. 2016 May; 9(5): مرکز عفونی isi
22 Antibiotic Resistance Pattern and Evaluation of blaOXA-10, blaPER-1, blaVEB,blaSHV Genes in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Hospital in South of Iran in 2014-2015 افسانه کرمستجی Infect Epidemiol Med. 2017 Winter; Volume 3, Issue 1 پژوهشکده و مرکز عفونی