صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای پژوهشی مراکززیر مجموعه 

اعضای شورای پژوهشی مراکز زیر مجموعه پژوهشکده سلامت

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  پزشکی مولکولی

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی گرمسیری

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت خلیج فارس