صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای پژوهشی پژوهشکده 

جلسات پژوهشی طرح های تحقیقاتی پژوهشکده با حضور اعضای شورای پژوهشی و نمایندگان مراکز در محل پژوهشکده برگزار می گردد