صفحه اصلی > باکس ها > طرح های تصویب شده > طرح های سال 94 

شماره

نام مراکز

عنوان

مجری طرح

1

پزشکی مولکولی

effect of phoenix Dactylifra pollen on expssion of PRDX1 and PRDX6 anti-oxidant genes in oligospermic men

دکتر کیانوش ملک زاده

2

پزشکی مولکولی

بررسی کپسول mogzaبر بیان ژن های ERα , CYP19در مردان اولیگواسپرمیا

خانم دکتر رجایی

3

پزشکی مولکولی

بررسی کپسول mogza بر بیان ژن های PRDX5.XO,NOX5  در مردان اولیگواسپرمیان

خانم دکتر رجایی

4

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

بررسی فراوانی کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان متولد شده در سطح استان هرمزگان طی سال های 1388تا1392

مهردادصالحی

5

عفونی و گرمسیری

شناسایی ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنوم و تشخیص مولکولی ژن های کارباپنماز با استفاده از روش PCR

دکتر شجاع

6

عفونی گرمسیری

بررسی شیوع بتالاکتامازهای طیف گسترده (ESBL)تیپ TEM و CTX در ایزوله های بالینی E.COLو K.PNEUMONIAE جمع آوری شده از بیمارستان شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس در سال 1394

دکتر کرمستجی

7

عفونی گرمسیری

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس شاخص های مولکولی مقاومت در ژنوتیپ های مختلف باکتری های عامل عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های استان هرمزگان

دکتر کرمستجی

8

عفونی و گرمسیری

شیوع انگل های روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94-95

خانم دکتر شریفی

9

 عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

بررسی تاثیر بسیج مبتنی بر بازاریابی اجتماعی در ترویج زایمان طبیعی

دکتر آقا ملایی

10

عفونی گرمسیری

بررسی الگوی مصرف ونکومایسین در بخش اطفال بیمارستان خلیج فارس بندرعباس بر اساس IDSA GUIDELINE در سال 93-94

پریوش داودیان

11

عفونی- گرمسیری

بررسی شیوع آلودگی به سرولوژی ویروس هپاتیت (HCV)C، ویروس هپاتیت B(HBV) و ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) در بیمارستان تالاسمی مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1392

دکتر ایمان قاسم زاده

12

پزشکی مولکولی

بررسی ژنتیکی ژن های مقاومت دارویی پلاسمودیوم فالیسپاروم (دی هیدروفولات ردوکتاز و دی هیدرپتروات سنتاز)  در ایزوله های جاسک و چابهار

 دکترخجسته شریفی، خانم فرزانه دهقان

13

پزشکی مولکولی

بررسی ارتباط وضعیت متیلاسیون پروموتور ژن های دخیل در متابولیسم  HDL  (ABCA1 , ,LCAT, CETP )   با شدت انسداد عروق کرونر تایید شده با آنژیوگرافی

دکتر ابراهیم افتخار

14

 عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

بررسی عوامل اجتماعی  مرتبط با شیوع لیشمانیوز جلدی با تاکید بر اکولوژی ناقلین بیماری در شهرستان حاجی آباد

دکتر موسی سلیمانی احمدی

15

 عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

پیش بینی استعمال سیگار بر اساس سازه های الگوی تصورات/تمایلات  در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر بندرعباس

دکتر تیمور آقاملایی

16

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

بررسی برخی عوامل خطر مرتبط با مرگ کودکان 1-59ماهه  در استان هرمزگان:مطالعه موردی-شاهدی

خانم دکتر حلیمه یعقوبی

17

 عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

بررسی سواد سلامت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس

سکینه دادی پور

18

عفونی گرمسیری

مالاریا در مهاجرین غیرایرانی بدون علامت ساکن در استان هرمزگان سال های 1395-1394

آقای دکتر حبیب الله ترکی

19

عفونی گرمسیری

بررسی تنوع گونه ای عقرب ها در شهرستان بشاگرد

آقای مهران شاهی

20

پزشکی مولکولی

اثر جنستین بر بیان micro RNA-150 و-181 micro RNA در سل لاین های لوسمی لنفوبلاستیک  حاد (ALL)

دکتر کیانوش ملک زاده

21

عفونی گرمسیری

بررسی شیوع آلودگی با ویروس نقص ایمنی اکتسابی  در داوطلبین مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس سال 1394

دکتر مهدی حسنی آزاد

22

عفونی و گرمسیری

بررسی سطح ایمنی افراد در معرض تماس با موارد مثبت سرخک در استان هرمزگان در سال 1394

دکتر پریوش داوودیان

23

پزشکی مولکولی

بررسی اثر منیزیم سولفات خوراکی بر میزان آترواسکلروز و بیان  LOX-1(Lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 ) در عروق رتهای نر دیابتی

دکتر نپتون سلطانی

24

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر شیوع پدیکلوزیس  در مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان سیریک

  دکتر موسی سلیمانی احمدی

25

ارتقا سلامت

تجارب خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 در شهرستان رودان: رویکرد کیفی

 دکتر تیمور آقاملایی، نسرین ستوده

26

پزشکی مولکولی

بررسی تاثیر دو پلی مورفیسم ژن   TLR4در بیماران دیابتی نوع دو در ایران 

 دکتر افشین سمیعی، دکتر نرگس خاقان زاده

27

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

بررسی تاثیر مداخله آموزشی  از طریق تلفن همراه بررفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

 دکتر تیمور آقاملایی، فاطمه قرائتی کوپایی

28

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

 بررسی شیوع رفتارهای پرخطر و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دبیرستانی محله چاهستانی ها بندرعباس 

دکتر عبدالحسین مدنی

29

عفونی گرمسیری

بررسی تنوع ژنتیکی ژن و پروتئین سطحی گامتوسیت پلاسمودیوم ویواکس pv48/45 در نمونه جداشده از بیماران استان هرمزگان

دکتر حبیب الله ترکی

30

پزشکی مولکولی

بررسی اثر منیزیوم و گابا بر متابولیسم گلوکز و مقاومت به انسولین به روش یوگلاسمیک هیپرانسولنمیک کلامپ در رتهای دیابتی نوع دو

دکتر نپتون سلطانی

31

پزشکی مولکولی

بررسی مکانیسم مولکولی منیزیم خوراکی بر میزان بیان ژن AKT2 در کاهش قند خون رتهای دیابتی

فاطمه خوارزمی- میتراکامران

32

عفونی گرمسیری

بررسی  مولکولی حضور اینتگرون های کلاس 1 و2 در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکهای کواگولاز منفی بدست آمده از بیمارستان های بندرعباس در سال 94

مهدی مصطفی

33

پزشکی مولکولی

بررسی اثر عصاره های مختلف ده گونه ماکرو جلبک خلیج فارس بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی  آن ها

دکتر سهیلا معین

34

پزشکی مولکولی

تعیین اثر سولفورافن بر بیان miR181a و mir155 در رده های سلولی لوسمی میلوئیدی حاد(AML)

دکتر سهیلا معین، دکتر کیانوش ملک زاده

35

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

ارزیابی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی در شناورهای دریایی مسیر قشم-بندرعباس 

دکتر ولی علی پور

36

عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت

 بررسی ارتباط سواد سلامت با رفتارهای ارتقادهنده سلامت در دانش آموزان دبیرستانی بندرعباس

دکتر تیمور آقاملایی

37

پزشکی مولکولی

بررسی و تعیین فراوانی جهش های ایجادکننده مقاومت دارویی در افراد HIV مثبت درمان نشده و تعیین subtype شایع ویروس در بیماران استان هرمزگان

دکترحامد گوکلانی

38

پزشکی مولکولی

بررسی تغییرات بیانی CD47 و SOX17 در رده های سلولی لوسمی میلوبلاستیک حاد (AML)  بر اثر ایزوتیوسیانات -  متیل سولفنیل بوتان

دکترنپتون سلطانی

39

عفونی گرمسیری

شناسایی و بررسی یک پانل از microRNA های پلاسما به عنوان بیوماکرهای تشخیصی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن ناقلین سالم و سیروز کبدی

سید حمید موسوی و میرزا علی نظر نژاد