صفحه اصلی > باکس ها > لینک ها ی مفید > پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی کشور 

پژوهشکده های دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی علوم پزشکی مشهد

پژوهشگاه رویان

پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهشکده بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشکده علوم دندانپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهشکده علوم سلولی، مولکولی در غدد و متابولیسم علوم پزشکی تهران

پژوهشکده سل و بیماریهای تنفسی علوم پزشکی شهید بهشتی

پژوهشکده علوم بالینی در غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشکده قلب و عروق اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پژوهشکده علوم جمعیتی در غدد و متابولیسم علوم پزشکی تهران

پژوهشکده تروما دانشگاه علوم پزشکی نمونه

پژوهشکده کاهش رفتار پرخطر دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشکده هموگلوبینوپاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پژوهشکده سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهشکده نوروفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پژوهشکده سل مقاوم به درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

پژوهشکده محیط زیست

پژوهشکده نمونه دانشگاه نمونه 2

 لینک پژوهشکده ها در پورتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان